Bengali Books:

mahatirther kailash babarmahatirthersheshPraribrajaker Na Bola Kahinidekha hoi nai-pub
Mahatirthey Kailash
Babar Sandhaney
Mahatirther Shesh JatriParibrajaker Na Bola KahiniDekha Hoi Nai
Chokhkhu Melia
biletferotsurjyapronamuttarmeru-dakshinmerusudurerpiyasi
Ami Kolkatar Bilet
Pherot Bikhiri
Surjya PranamUttar Meru Dakshin MeruSudurer Piyasi
tibbotguru
Tibbotguru Milarepa

book at amazon

 

 

 

 

Hindi Books:

mahatirthkekailashbabamahatirthkaantimsurya-pranam-hindimainhoonkolkatta
Mahatirth Ke Kailash BabaMahatirth Ke Antim YatriSurya Pranam Main Hoon Kolkatta Ka
Foreign Return Bhikhari

 

English Books:

The Last Time I Saw Tibetthetraveller
The Last Time I Saw TibetThe Traveller

 

Marathi Book:

mahateerthacha
MAHATIRTHACHA AKHERCHA YATRIK

 

French Book:

voyageurs
Voyageurs De Cette Planète